Сряда, 06.07.2022, 06:06
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Комплексни изследвания

От родового общества к ранним цивилизациям: Древний Египет и Западная Африка
04.07.2019, 13:18

Изключително интересна монография, представяща процеса на преминаване от додържавни племенно-родови общества към ранни развити цивилизации в Африка. Анализът е основан на примери от еволюцията на обществото в Египет и Западна Африка (Мали). 
Проучването е комплексно и синтетично, като се проследяват промените и приемствеността в образното мислене, социалните институти, стопанството, изкуството и изобретяването на символни системи (пиктография и писменост).
Особено внимание е отделено на проблема за хипотетична връзка между цивилизациите в тези два региона, популяризирана дори в научните среди на основата на спекулативни аргументи. Отговорът на авторите е еднозначен - че такава връзка в предмодерната епоха не е съществувала. Изтъкнати са ред основателни причини: изолираност на двата района от пустинята Сахара, далеч по-късно заселване на долината на Нигер отколкото тази на Нил поради екологични препятствия, различни пътищана развитие, предполагащи липса на комуникация или заимствания, различен генетичен профил на населението въпреки говорените в този район на Западна Африка афразийски езици и др. Сходствата в ранното египетско изкуство и култура и тези на Мали (напр. догоните) се обясняват със стадиално съответствие, а не с контакти и пренос на идеи и население, както и с общия субстрат на сахарско население, икономика и култура от периода в който пустинята е влажна савана - този субстрат е общ както за населението от района на Нил, така и от този на Нигер.

Петр А. Куценков, Ника В. Лаврентьева, Михаил А. Чегодаев - От родового общества к ранним цивилизациям: Древний Египет и Западная Африка, Москва, Институт Востоковедения РАН - Государственный Институт исскуствознания, 2019

- на английски език, от Academia.Edu, формат PDF.Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) и после през бутона Download. Academia.Edu изисква регистрация или влизане през Фейсбук/Google акаунт за сваляне на файловете/ Academia.Edu needs a registration (you can use the Facebook or Google account) for downloading.

 

Added by: Admin | | Tags: Меримде, нил, Накада, йероглифи, Преддинастичен период, раннодинастичен период, древноегипетска култура, древноегипетска цивилизация, Древен Египет
Views: 707 | Placed till: 04.08.2019 | Rating: 0.0/0
Total comments: 2
0
1 Admin   [Entry]
В книге на примере цивилизаций Древнего Египта и Западной Африки рассматривается проблема генезиса ранних цивилизаций. На основании анализа устных и письменных традиций, а также многочисленных памятников архитектуры, искусства и письменности, авторы приходят к выводу об отсутствии доказательств прямой связи между ними. В книге использованы сведения, полученные в ходе экспедиций в Страну догонов (Республика Мали) в 2015–2018 гг.

0
2 Admin   [Entry]
The book examines the problem of the genesis of early civilizations on the example of the civilizations of ancient Egypt and West Africa. Based on the analysis of oral and written traditions, as well as numerous monuments of architecture, visual arts and writing, the authors conclude that there is still no evidence of a direct connection between them. The book uses information obtained during fieldwork in the Dogon Country (Republic of Mali) in 2015–2018.

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]