Събота, 29.02.2020, 00:08
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Религия и философия

Jan Assmann - Re und Amun
16.06.2018, 12:09

Настоящата монография на големия авторитет в египтологията и сравнителното религиознание Ян Асман (р. 1938) разглежда идейната криза на древноегипетския политеизъм през епохата на Новото царство и формулирането в отговор на тенденцията към монотеизация. Краен резултат от нея е синтезът на бога на Тива Амон с древния бог на слънцето от Хелиополис - Ра в единно световно божество. По-нататъшното разгръщане на религиозната мисъл в тази насока довежда до монотеистичните реформи на Ехнатон през епохата на Амарна.

Jan Assmann - Re und Amun: Die Krise des polytheistischen Weltbilds im Ägypten der 18.-20. Dynastie, Fribourg - Göttingen, Universitatsverlag Fribourg- Vanderhoeck & Ruprecht, 1983- на немски език, от The Zurich Open Repository and Archive, формат PDF.Свалянето става с десен бутон (downloading by right button) и Save as...

 

Added by: Admin | | Tags: Хелиополис, древноегипетска религия, РА, Амон, Ехнатон, Тива, монотеизъм, Амарна, Древен Египет
Views: 567 | Placed till: 16.07.2018 | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
0
1 Admin   [Entry]
Current monograph of the great authority in Egyptology and Comparative Religious Studies, Jan Assmann (1938) explains the conceptual crisis of ancient Egyptian polytheism during the Age of the New Kingdom, and the formulation in response to the tendency towards monothesm. The final result of it is the synthesis of the god of Tiba Amon with the ancient god of the sun from Heliopolis - Ra in a united world deity. The further development of religious thought in this direction led to the monotheistic reforms of Akhenaten during the Age of Amarna.

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]